INCDBH STEFANESTI.ROBine ati venit pe site-ul nostru !


Documentatie:

Anexa 1 Raport autoevaluare final 2012-2017 - Nou !

Ordinul MCI Nr-27 din 26-01-2018 - Nou !

Raport-Evaluare INCDBH-Stefanesti-Arges - Nou !


RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL INCD PENTRU BIOTEHNOLOGII IN HOTICULTURA STEFANESTI ARGES

1. Datele de identificare ale INCD
1.1. Denumirea:INCD PENTRU BIOTEHNOLOGII IN HORTICULTURA STEFANESTI ARGES
1.2. Actul de înfiinţare, cu modificarile ulterioare:H.G. nr.2113/2004
1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 101
1.4. Adresa: Sos. Bucuresti-Pitesti, nr.37, oras Stefanesti, judetul Arges
1.5. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 0248/266838; 0248/266808, www.incdbh-stefanesti.ro, incdbh.stefanesti_ro@yahoo.com; office@incdbh-stefanesti.ro

2. Scurta prezentare a INCD
2.1 Istoric:
Înfiinţată în anul 1959, ca unitate horti-viticolă în subordinea ICHV, după câţiva ani de activitate de cercetare complexă, Staţiunea Ştefăneşti şi-a dezvoltat activitatea cu preponderenţă în viticultură şi vinificaţie aducând o contribuţie directă, esenţială, la consacrarea şi ridicarea podgoriei Ştefăneşti-Argeş în rândul renumitelor podgorii ale ţării. În anul 1969 a fost pus în funcţiune Complexul de vinificaţie, laboratoarele acestuia, dotate cu aparatură de înaltă performanţă la acea dată. Din anul 1980, unitatea s-a denumit Staţiunea de Cercetare şi Producţie Viti-Vinicolă Ştefăneşti.

În anul 1987 au fost puse în funcţiune instalaţiile moderne pentru înmulţirea rapidă, cu devirozare a materialului biologic valoros şi s-a permis crearea Complexului de ameliorare şi înmulţire a viţei-de-vie.
Din 24 noiembrie 2004, staţiunea viticolă s-a transformat în Institutul Naţional Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură prin HG 2113.
In prezent, institutul isi desfăşoara activitatea in conformitate cu prevederile HG nr.2113/24.11.2004 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura Stefanesti – Arges prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare si Producţie Vitivinicola Stefanesti – Arges, a Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 13 alin. (3) şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare.

2.2 Structura organizatorică(organigrama, filiale , sucursale , puncte de lucru) INCD
Conform organigrama aprobata prin Ordin al M.A.D.R. nr.206/07.10.2011 (Anexa nr.1), structura de coordonare a institutului se prezinta astfel:
Organe de decizie:
 Consiliul de administraţie;
 Comitetul de direcţie;
 Directorul general.
Organe consultative:
 Consiliul ştiinţific;
 Comitetul de Management al calităţii;
 Oficiul juridic;
 Inspector CTC;
 Compartiment audit şi control financiar;
 Compartiment relaţii publice şi mass-media;
Consiliul de administraţie, Consiliul ştiinţific, Comitetul de direcţie, au regulamente proprii de organizare şi funcţionare cu responsabilităţi bine precizate, referitoare la actul decizional.
Organe de execuţie:
 Departamentul de cercetare ştiinţifică;
 Departamentul economic;
 Departamentul dezvoltare;
Departamentul de Cercetare este condus de Directorul ştiinţific şi cuprinde: câmpuri de încercare si laboratoare organizate in grupuri specializate de lucru:
- Genetica şi Ameliorarea speciilor horticole,
- Biochimia şi Fiziologia plantelor,
- Agrotehnologie,
- Protectia Plantelor,
- Biotehnologii aplicate
- Activităţi suport, si cele trei laboratoare acreditate RENAR:
- Laborator virologie,
- Laborator Chimia Vinului,
- Laborator pentru detectarea, identificarea si cuantifucarea organismelor modificate genetic.
Departamentul economic este condus de Directorul economic şi cuprinde: Compartimentul Financiar-contabil, Biroul Achizitii, Biroul Desfacere, Biroul Resurse Umane, Biroul Investiţii, Fond Funciar si Protecţia Muncii, Arhiva şi Administrativ.
- Departamentul dezvoltare este condus de Directorul tehnic (post vacant) şi cuprinde 4 Staţii pilot pentru producţia vegetală (Goleasca-Văleni, Călineşti, Topoloveni-Pietroasa, Producerea, prelucrarea şi comercializarea materialului săditor), Staţia pilot Complex Vinificaţie si Birou Achizitii, Desfacere si Marketing
2.2.2. Filiale
Institutul nu are filiale în teritoriu.
2.2.3. Puncte de lucru
- Departamentul economic, Complexul de vinificaţie şi Laboratorul pentru chimia vinului îşi desfăşoară activitatea la adresa Calea Bucureşti nr. 37.
- Departamentul cercetare ştiinţifică şi Staţia pilot pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea materialului săditor la adresa Strada Fitotron nr.28.
- Staţiile pilot pentru producţia strugurilor din cadrul Departamentului de dezvoltare îşi au sediile în localităţile: Ştefăneşti, Călineşti,Topoloveni şi Leordeni.

2.3 Domeniul de specialitate al INCD( conform clasificării CAEN și UNESCO)
a) Conform coduri de clasificare CAEN:
- 7211- Cercetare-dezvoltare în biotehnologie – obiectul principal de activitate
- 0121- cultivarea strugurilor
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4725, Comerţ cu amănuntul al băuturilor, in magazine specializate;
- 7022 „Activitati de consultanta pentru afaceri si management”:
- 7120 „Activitati de testari si analize tehnice”,
- 8532 „Invatamant secundar, tehnic sau profesional”:


b). Conform clasificării UNESCO: 2780829
31 Ştiinţe agricole; 3107 Horticultură
33 Ştiinţe tehnologice


2.4 Directii de cercetare-dezvoltare/obiective de cercetare/priorități de cercetare
a. domenii principale de cercetare-dezvoltare:
Activitatea de C-D-I din institut, desfăşurată în cadrul a 9 laboratoare, este orientată spre următoarele direcţii:

1. Elaborarea şi perfecţionarea biotehnologiilor de înmulţire in vitro a speciilor horticole de importanţă economică pe plan intern sau internaţional;
2.Stabilirea metodelor eficiente pentru conservarea pe termen lung şi mediu a ţesuturilor vegetale;
3.Metode ecologice de combatere a organismelor patogene la viţa de vie şi la plantele obţinute prin metode biotehnologice;
4.Interacţiunea dintre factorii de mediu biotici şi abiotici şi procesele fiziologice ale plantelor;
5. Ameliorarea speciilor horticole şi selecţia genotipurilor cu potenţial ridicat de calitate şi producţie asistată de markeri moleculari;
6. Obţinerea genotipurilor libere de organisme patogene prin chimioterapie şi electroterapie;
7. Detectarea virusurilor viţei de vie prin metode moleculare;
8. Utilizarea metodelor biotehnologice de obţinere, selecţie sau inducere a variaţiei genetice în scopul obţinerii de genotipuri valoroase la plantele horticole;
10. Obţinerea materialului de înmulţire horticol din categorii biologice superioare pentru realizarea contractelor de cercetare şi schimbul de material biologic cu unităţi similare din ţară şi din străinătate;
11. Creşterea calităţii produselor de vinificaţie prin îmbunătăţirea proceselor de vinificaţie primară şi învechirea vinurilor şi distilatelor din vin;
12. Valorificarea rezultatelor de CDI in sectorul privat.

b. domenii secundare de cercetare
1. Obţinerea substanţelor biologic active din plante şi subproduse rezultate în sectorul hortiviticol.
2. Analiza interacţiunii organism dăunător-sol-plantă-aliment.
3. Îmbunătăţirea unor tehnologii care asigură creşterea calităţii produselor horticole.
4. Elaborarea de normative şi standarde referitoare la calitatea produselor şi serviciilor care intră în sfera de activitate a institutului.
c. Servicii / microproducţie
1. Crearea de noi genotipuri şi selecţie genetică pentru ameliorarea unor specii horticole;
2. Verificarea stării fitosanitare a viţei-de-vie prin testări biologice şi serologice;
3. Menţinerea materialului amelioratorului în nucleul de premultiplicare;
4. Premultiplicarea Materialului iniţial de înmulţire viticol
5. Eliberarea de virusuri şi fitoplasme din genurile Vitis şi Solanum;
6. Analize fizico-chimice la: struguri, must, vin, băuturi spirtoase, sol, plante;
7. Multiplicare rapidă prin cultură in vitro la viţa-de-vie şi specii ornamentale;
8. Determinări calitative şi cantitative pentru identificarea plantelor modificate genetic şi a produselor derivate din acestea;
9. Caracterizarea moleculară a soiurilor şi clonelor de viţă-de-vie;
10. Determinări calitative şi cantitative la sol (macro- şi microelemente, substanţe organice etc.) şi plante de viţă-de-vie (viabilitatea mugurilor, conţinut în glucide, amidon, polifenoli etc.)

2.5. Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea INCDBH
Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare a condus la elaborarea unui proiect de Hotarare de Guvern privind reorganizarea INCD pentru Biotehnologii Stefanesti Arges din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale. In anul 2013 nu a avut loc nicio sedinta a Consiliului de Administratie.

3. Structura de Conducere a INCD
3.1 Consiliul de administratie
Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare a condus la elaborarea unui proiect de Hotarare de Guvern privind reorganizarea INCD pentru Biotehnologii Stefanesti Arges din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale. Prin Hotararea de Guvern nr.27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, coordonarea activitatii INCDBH a fost preluata de la MECS de ANCSI.

Prin Ordinul nr. 3213 din 13.02.2015 al M.E.C.S a fost numit Consiliul de Administratie al INCDBH Stefanesti Arges, avand urmatoarea componenta:
1) Tanasescu Constantin - Presedinte - Director general al INCDBH;
2) Buciumeanu Elena- Cocuta - Membru - Presedinte al Consiliulu Stiintific al INCDBH;
3) Scarlat Eugen Nicolae - Membru - Reprezentant al ANCSI;
4) Terci Nicolae - Membru - Reprezentant al MFP;
5) Balali Monica Ivona - Membru - Reprezentant al MMFPS;
6) Beiu Florin - Membru - Reprezentant al MADR;
7) Safta Victor-Viorel - Membru - Specialist, Universitatea Politehnica Bucuresti;
8) Teodorescu Razvan, - Membru - Specialist, USAMV Bucuresti;
9) Asanica Gheorghe - Membru - Specialist, Consilier MECS.;

3.2 Directorul general
Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;
e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă;
f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;
g) răspunde de gestionarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.

3.3 Consiliul științific
Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare
Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:
a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare; b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;
c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii; e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;
g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.

3.4 Comitetul director
Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet director, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional:
1. Tanasescu Constantin- Director General
2. Tita Ion- Director Stiintific interimar, pana la ocuparea postului prin concurs
3. Dumitrescu Alina- Director Economic
4. Post vacant- Director Tehnic
Comitetul director exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
Comitetul director stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calităţii;
f) alte obligaţii.


6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare, prezentare:
1. Virusologie (Acreditare ISO 17025/2005- 2006-2012)
- Domeniu: testare virotică la viţa-de-vie prin metode biologice, serologice, chimioterapie şi electroterapie;
- Personal: Buciumeanu Elena Cocuţa, CŞ I şi Guţă Cătălina CŞ III.
- Principale realizări: un Brevet de invenţie pentru Procedeu de obţinere de plante de viţă-de-vie libere de virus, Cerere de brevet pentru Procedeu de eliminare a virusului fleck şi virusurilor asociate răsucirii frunzei serotipurile 1+3 la viţa-de-vie prin electroterapie; 3 proiecte de CDI coordonate şi 18 în colectiv; 120 lucrări ştiinţifice; 4 cărţi şi capitole din cărţi.
2. Chimia vinului (Acreditare ISO 17025/2005- 2006-2012)
- Domeniu: analize fizico-chimice la must, vinuri şi băuturi spirtoase
- Personal: Onache Petronela Ancuţa, CŞ III
- Principale realizări: 3 proiecte de CDI coordonate şi 3 în colectiv; 9 lucrări ştiinţifice şi 1 capitol din carte.
3. Identificarea şi cuantificarea OMG (Acreditare ISO 17025/2005 2010 - 2013)
- Domeniu: Determinări cantitative şi calitative a OMG-urilor la plante posibil modificate genetic şi produse obţinute din acestea.
- Personal: Popescu Carmen Florentina, CŞ I, Gheorghe Raluca CŞ III şi David Mihaela.
- Principale realizări: 4 proiecte de CDI coordonate şi 12 în colectiv, 90 lucrări ştiinţifice şi 8 cărţi şi capitole din cărţi.
4. Genetică şi ameliorarea speciilor horticole
- Domeniu: crearea de soiuri noi şi ameliorarea viţei-de-vie
- Personal: Popa Camelia, CŞ II, Ciobotea Cristina CŞ şi Mercan Monica
- Principale realizări: două brevete pentru soiuri noi (Argessis şi Ştefăneşti); 15 selecţii clonale omologate; 4 proiecte de CDI coordonate şi 19 în colectiv; 54 lucrări ştiinţifice; 7 cărţi şi capitole din cărţi.
5. Culturi ecologice şi înmulţirea speciilor
- Domeniu: tehnologii ecologice pentru culturi legumicole, crearea de soiuri noi, menţinerea şi multiplicarea soiurilor proprii de legume.
- Personal: Tiţa Ion, CŞ I şi Costescu Adriana CŞ III
- Principale realizări: 5 brevete pentru soiuri noi, 8 soiuri noi de tomate omologate, 6 proiecte de CDI coordonate şi 18 în colectiv, 10 verigi tehnologice îmbunătăţite; Certificat de conformitate pentru culturi ecologice; 98 lucrări ştiinţifice; 8 cărţi şi capitole din cărţi. Marele premiu şi Premiul Charles Faraudo acordate în 2013 cu prilejul centenarului Societăţii Române a Horticultorilor şi al XI-lea Comgres Horticol.
6. Biochimia şi fiziologia plantelor - Domeniu: determinări cantitative şi calitative pentru izoperoxidaze, apă liberă, legată şi totală, glucide, pigmenţi vegetali, proteine vegetale, polifenoli, N,P,K, carbon organic, CaCO3 activ, pH, din sol; viabilitatea mugurilor la materialul vegetal viticol.
- Personal: Bejan Carmen CŞ III şi Nicolescu Aurelia.
- Principale realizări: 4 proiecte de CDI coordonate şi 25 în colectiv; 58 lucrări ştiinţifice; 4 cărţi şi capitole din cărţi
7. Agrotehnologie
- Domeniu: tehnologii de cultură a plantelor horticole
- Personal: Rădulescu Ion CŞ III
- Principale realizări: o cerere de brevet, 3 verigi tehnologice îmbunătăţite, 3 proiecte de CDI coordonate şi 8 în colectiv; 23 lucrări ştiinţifice şi un capitol de carte.
8. Protecţia plantelor
- Domeniu: studiul biologiei organismelor patogene, prognoză şi avertizare
- Personal: Vizitiu Diana Elena CŞ
- Principale realizări: 3 proiecte de CDI coordonate şi 18 în colectiv; 10 lucrări ştiinţifice şi un capitol de carte.
9. Biotehnologii aplicate
- Domeniu: obţinerea şi menţinerea resursei de germoplasmă viticolă. Premultiplicarea Materialului iniţial de înmulţire viticol; biotehnologii de înmulţire in vitro a speciilor horticole. Multiplicarea unor specii horticole.
- Personal: Vişoiu Emilia CŞ I,Tudor Radu Cristinel Mihai CŞ III, Radomir Ana Maria CŞ III şi Nedelea Gina Asistent cercetare, Gulie Sorinela, Pepenescu Felicia.
- Principale realizări: obţinerea materialului iniţial de înmulţire viticol din categoria biologică G0, menţinerea colecţiei naţionale de germoplasmă viticolă cu 297 soiuri şi clone, premultiplicarea materialului iniţial viticol pentru menţinătorii oficiali; 9 proiecte de CDI coordonate şi 20 în colectiv, 110 lucrări ştiinţifice; 8 cărţi şi capitole din cărţi
6.2. Laboratoare de încercări acreditate / neacreditate
a). Laboratoare acreditate REANR ISO 17025/2005
- Identificarea şi cuantificarea OMG
- Chimia vinului
- Virusologie
b). Alte laboratoare:
- Genetică şi ameliorarea speciilor horticole
- Biochimia şi fiziologia plantelor
- Agrotehnologie, culturi ecologice şi înmulţirea speciilor horticole
- Protecţia plantelor
- Biotehnologii aplicate
6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional:
- Nucleul de menţinere şi premultiplicare a colecţiei naţionale de germoplasmă viticolă constituită din 297 de soiuri şi clone valoroase
- Complexul de înmulţire şi menţinere a materialului horticol din categoria biologică Materialul Amelioratorului

6.4. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de utilizare optim
- Reabilitarea serelor nucleu şi înmulţitor pentru menţinerea şi premultiplicarea materialului horticol din categoriile biologice cele mai înalte în scopul asigurării unui grad de utilizare superior
- Creşterea vizibilităţii laboratoarelor şi valorificarea rezultatelor cercetării pentru atragerea investitorilor şi a partenerilor privaţi
- Dezvoltarea bazei tehnico-materiale de CD prin subventii pentru investitii in echipamente performante
- Transformarea laboratoarelor în centre de excelenţă a activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare
- Extinderea capacităţii de menţinere a resursei genetice destinată utilizării în scopul ameliorării, preînmulţirii şi diversităţii genetice.
- Menţinerea la parametrii optimi de funcţionare a echipamentelor existente.
- Perfecţionarea si responsabilizarea continuă a personalului implicat în C.D.I.

7. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare
1. structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare (conform tabel);
2. rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate și efecte obținute;
3. oportunități de valorificare a rezultatelor de cercetare;
4. măsuri privind creștere a capacității

Nr.crt. Structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare: 2012 2013
7.1.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI - 1
7.1.2. Factor de impact al lucrărilor cotate ISI - 0,652
7.1.3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI -
7.1.4. Brevete de invenţie (solicitate/acordate) Anexa 4 3 5
7.1.5. Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate - -
7.1.6. Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii (Anexa5) 25 27
7.1.7. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotaţie ISI (Anexa 6) 15 23
7.1.8. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale- COST 3 5

7.1.9. Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar
7.1.10. Drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare legale (Anexa 9)
7.2. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efectele obţinute
Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi inovării se realizează atat prin prin publicaţii, cat si prin prestări de servicii, transfer de tehnologii modernizate şi produse noi către Departamentul de producţie al institutului şi la beneficiarii interesaţi prin contracte sau livrare directă.
Produse noi sau îmbunătăţite valorificate prin livrări directe la beneficiarii interesaţi conform Listei contractelor de finanţare din fonduri private prezentate în Anexa 2:

Valoarea rezultatelor cercetarii a constat in:
- soiuri noi şi clone valoroase din specii horticole (material saditor de inalta calitate precum si produse finite);
- plante horticole înrădăcinate şi altoite la ghivece nutritive din categorii biologice superioare;
- vitroplante şi plante horticole aclimatizate (Material iniţial de înmulţire G0-G1-G2);

7.3. Oportunităţi de valorificare a rezultatelor de cercetare
- implementarea tehnologiilor inovative, în special a celor prietenoase mediului şi a celor care utilizează resurse regenerabile, în loturile si campurile experimentale pentru demonstrarea superiorităţii lor şi obţinerea de venituri suplimentare;
- workshop-uri tematice pe activităţi şi de prezentare a rezultatelor de CDI ale INCDBH potenţialilor beneficiari in scopul creşterii interesului acestora pentru produsele româneşti;
- participarea la târguri şi expoziţii, la sesiuni ştiinţifice şi congrese cu rezultatele proprii;
- dorinţa dovedită a implicării cercetătorilor în valorificarea rezultatelor proprii.

7.4. Măsuri privind creşterea gradului de valorificare socio-economică a rezultatelor cercetării

În contextul unei economii globale din ce în ce mai integrate, creşterea va rezulta din:
• O productivitate mai mare, prin îmbunătăţirea eficienţei muncii, a managementului şi a utilizării capitalului în producţie. Investiţiile în capitalul uman vor completa şi vor conferi sustenabilitate pe termen lung creşterii productivităţii. O forţă de muncă înalt calificată, cu un nivel de educaţie ridicat, având capacitatea de a se adapta noilor tehnologii şi nevoilor în schimbare ale pieţelor, este esenţială pentru o economie dinamică şi competitivă;
• Îmbunătăţirea cunoştinţelor de piaţă, strategii de succes pentru penetrarea pe piaţă şi produse şi servicii, reltutate ale activitatii de cercetare, cu o valoare adăugată mai mare, printr-o bază antreprenorială dinamică;
• Valorificarea efectivă a rezultatelor cercetării în procesul de inovare;
• Investiţii în infrastructură în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii şi a condiţiilor de viaţă;
• Dezvoltarea sectoarelor inovative şi creatoare de valoare adăugată este strâns corelată cu creşterea numărului de absolvenţi şi angajaţi în domeniile bazate pe cunoaştere. În acest scop, se va acorda o atenţie deosebită dezvoltării abilităţilor şi competenţelor în sectoare economice cu potenţial ridicat de dezvoltare.
• Sustinerea cercetarii in agricultura: factor extrem de important in cresterea indicatorilor macroeconomici; promovarea unui mediu favorabil cercetării-dezvoltării şi valorificării economice a rezultatelor acestor activităţi, precum şi transferul tehnologic, în vederea creşterii competitivităţii economice. Aceasta va presupune investiţii în cercetarea in agricultura, domeniu relevant pentru activitatea economică, în strânsă legătură cu cererea reală.
• Crearea mecanismelor pentru promovarea unei culturi orientate spre cercetare şi inovare, precum şi diseminarea adecvată a rezultatelor cercetării, cel putin la pragul de 80%, comparativ cu statele membre ale Uniunii Europene, ce fac parte din reţeaua europeană de cercetare-dezvoltare.
• Servicii de consultanţă şi alte tipuri de asistenţă pentru sprijinirea companiilor în activităţile de cercetare sau în externalizarea acestora, dar şi pentru o mai bună absorbţie şi valorificare pe piaţă a rezultatelor cercetării.

8. Măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității INCD
8.1. Prezentarea activităţii de colaborare prin parteneriate:
Înscrierea INCDBH Ştefăneşti ca membru în reţelele de cercetare / membru în asociaţii profesionale de prestigiu pe plan naţional / internaţional:
a). Membru fondator al Asociaţiei Română de Pteridologie;
b). Membru în Societatea Română a Horticultorilor;
c). Membru în Asociaţia Română a Amelioratorilor de Plante
Participarea în comisii de evaluare concursuri naţionale şi internaţionale:
A XXXVI–a ediţie a Congresului Mondial al Viei şi al Vinului – “Tradiţie şi modernitate” din 2 - 7 iunie 2013. Bucureşti

1. Bejan Carmen, Popescu Carmen Florentina, Dinu Daniel, Dejeu Liviu Coriolan, 2013. Phenolic potential of red grape autochthonous cultivars from Romanian germplasm. The 36rd World Congress of OIV, Vine and Wine between Tradition and Modernity, Book of abstracts, p. 182-184
2. Bejan Carmen, Nedelea Gina, Visoiu, Emilia, 2013.Biochemical evaluation of the quality of G0 grapevine initial planting material, The 36rd World Congress of OIV, Vine and Wine between Tradition and Modernity, Book of abstracts, p. 195-196
3. Popescu Carmen Florentina, Dejeu Liviu Coriolan, Dinu Daniel, Bejan Carmen
Quality parameters of grape yield in correlation to environmental factors
4. Popescu Carmen Florentina, Rafael Ocete Rubio, Dejeu Liviu Coriolan. Detection, description and preliminary characterization of wild grapevine populations (Vitis vinifera ssp. sylvestris) along the Danube river
Personalităţi ştiinţifice care au vizitat INCDBH Ştefăneşti:
Rafael Rubio Ocete, profesor universitar la Facultatea de Biologie a Universităţii din Sevilia Spania
Lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţile ştiinţifice invitate:
Întâlnirea Grupurilor de lucru 1 şi 2 din cadrul proiectului - COST – A – 1003, intitulată “Progress in germplasm identification and genotyping methods”, organizat de INCDBH Ştefăneşti şi USAMV Bucureşti, care a avut loc la USAMV Bucureşti în perioada 10-11 iunie 2013: Popescu Carmen-Florentina - Raportul de activitate a grupului de lucru din România în cadrul proiectului COST – A – 1003.
Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale şi / sau naţionale Nu au fost.
8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile şi expoziţiile naţionale şi internaţionale
- Târguri şi expoziţii internaţionale
Nu s-a participat.
- Târguri şi expoziţii naţionale
Prezentarea rezutatelor cercetării institutului cu scopul promovării acestora s-a realizat şi cu ocazia participării la următoarele târguri şi expoziţii naţionale:
a). Târgul de vinuri, băuturi alcoolice şi nonalcoolice – Expo drink & wine. 30.10 / 3.11.2013 organizat la Romexpo.
b). Expoziţia noilor creaţii biologice ale horticultorilor din INCDBH organizată la Complexul Fitotronic la 30.08. 2013.
c). Expoziţia realizărilor studenţilor din Piteşti, „Noaptea cercetătorilor” din 26 - 29. 09.2013
d). Centenarul Societăţii Române a Horticultorilor. Expoziţie organizată în 29.10.2013

8.3. Premii obţinute prin proces de selecţie / distincţii etc.
a). Marele Premiu conferit de SOCIETATEA ROMÂNĂ A HORTICULTORILOR cu ocazia centenarului SRH şi al XI-lea Congres Horticol pentru lucrarea Tehnologie inovativă pentru eficientizarea obţinerii şi certificării produselor legumicole bio la speciile Lycopersicum esculentum şi Capsicum anuum; din 20 octombrie, Bucureşti
b). Premiul Charles Faraudo conferit de SOCIETATEA ROMÂNĂ A HORTICULTORILOR cu ocazia centenarului SRH şi al XI-lea Congres Horticol pentru lucrarea Studii privind îmbunătăţirea bazei genetice viticole de material liber de virusuri în vederea creării materialului viticol certificat, din 20 octombrie, Bucureşti.
c). Diplomă din partea ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE PTERIDOLOGIE pentru contribuţia adusă dezvoltării pteridologiei în România

8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare:
- extrase din presă:
Articolul Roşiile bio, doar obiect de studiu, publicat în ziarul local Curierul zilei, din 06.02 2013. Interviu acordat de Dr. ing. Tiţa Ion
- participare la dezbateri televizate:
a. două emisiuni prezentate la televiziunea locală Muscelul TV cu activitatea laboratorului de Culturi ecologice şi de prezentare a soiurilor de tomate realizate la INCDBH Ştefăneşti. Dezbateri televizate cu Dr. ing. Tiţa Ion
b. o emisiune prezentată la televiziunea locală Muscelul TV cu activitatea laboratorului de Biotehnologii horticole aplicate. Dezbatere televizată cu Dr. ing. Vişoiu Emilia.

9. Surse de informare și documentare din patrimoniul științific și tehnic al INCD